Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

 

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

 

 

§1

  1. Dział Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych.
  2. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UJ, przy pomocy identyfikatora logowania UJ.

§2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

 

§3

  1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie listy danych wskazanych w ust. 2, dotyczących konta Użytkownika, celem uzyskania dostępu do danej usługi zewnętrznej.

  2. W trakcie logowania Użytkownika do usługi zewnętrznej, na jego żądanie udostępniane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, uniwersytecki adres e-mail, specyficzny dla usługi identyfikator pseudonimowy, identyfikator w usłudze, nazwa instytucji macierzystej, informacja o przynależności użytkownika do grupy pracowników administracyjnych, naukowych, studentów lub absolwentów.

  3. Użytkownik logując się do usługi zewnętrznej, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie danych danemu Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak koniecznie dla skutecznego zalogowania się do usługi zewnętrznej przez danego Użytkownika

  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”

  5. UJ działa w roli zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych Użytkownika do Usługodawcy, będącego Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dlatego też UJ nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w usłudze. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizację praw Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy świadczącego daną usługę zewnętrzną.

  6. UJ informuje, iż w związku z faktem, iż dany Usługodawca świadczący usługę zewnętrzną może posiadać siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez niego dane osobowe w zakresie wskazanym w ust 2 mogą być przekazywane do państwa trzeciego celem świadczenia usługi zewnętrznej przez ww. Usługodawcę. UJ informuje iż wykaz państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni, stopień ochrony lub jego brak, jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Komisji dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/index_pl.

  7. UJ informuje, iż dane osobowe Użytkownika w związku z logowaniem do usługi zewnętrznej będą przekazywane Usługodawcy przez cały okres członkostwa UJ w Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, jednak nie dłużej niż do chwili utraty przez Użytkownika statusu wskazanego w ust. 2.

§4

  1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na UJ, tj. pracownik administracyjny, pracownik naukowy, student lub absolwent UJ.

  2. Użytkownik musi przestrzegać ewentualnych dodatkowych zasad i ograniczeń opisanych na stronach internetowych, za pośrednictwem których udostępniane są dane usługi zewnętrzne, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.

  3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.

  4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.

§5

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2019 r.