Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tożsamość użytkownika w systemach informatycznych UJ

Tożsamość użytkownika systemów informatycznych – zestaw atrybutów w systemie zarządzania tożsamością identyfikujący jednoznacznie użytkownika systemu oraz opisujący jego uprawnienia w systemach informatycznych.

Identyfikator sieciowy – element tożsamości użytkownika - atrybut (identyfikator) pozwalający systemom informatycznym określić, kto jest ich użytkownikiem. Wraz z hasłem stanowi podstawę uwierzytelnienia/autentykacji w systemach. W systemach UJ identyfikatorem jest adres poczty elektronicznej UJ.

 

Założenia dotyczące tożsamości w systemach UJ

 1. Osoba powinna posiadać tylko jedną tożsamość, nawet jeśli:
 • ma wiele różnych kont,
 • zmieniała nazwisko,
 • należy do różnych klas użytkowników (student, pracownik, gość etc.),
 • ma wiele rozciągniętych w czasie związków z UJ.
 1. Identyfikacja użytkowników w wielu współczesnych systemach i usługach, szczególnie chmurowych, dokonywana jest w oparciu o adres email. Dotychczasowe rozwiązania stosowane na UJ operują identyfikatorem tożsamym tożsamym z adresem poczty elektronicznej.
 1. Identyfikatory pracowników, studentów, doktorantów, alumnów i gości należą do odrębnych przestrzeni nazw.
 1. Identyfikator sieciowy jest unikalny i nie może być nigdy przydzielony innej osobie (z wyłączeniem identyfikatora gościa).

Aby dana osoba mogła użytkować systemy informatyczne UJ musi być zarejestrowana w systemie zarządzania tożsamością UJ tj. musi posiadać swoją tożsamość w tym systemie. Rejestracja taka (utworzenie tożsamości) dokonuje się jako następstwo:

 • tworzenia kartoteki osobowej w systemie SAP, gdy tożsamość zakładana jest dla pracownika etatowego lub pracownika zatrudnionego na umowę cywilno-prawną;
 • tworzenia wpisu w systemie obsługi toku studiów USOS, gdy tożsamość zakładana jest dla studenta lub doktoranta;
 • po złożeniu wniosku o utworzenie konta gościa lub konta funkcyjnego.

Z reguły utworzenie tożsamości powiązane jest z tworzeniem odpowiednich wpisów/kont w systemach informatycznych współpracujących z systemem zarządzania tożsamością.

Do tych systemów należy przede wszystkim zaliczyć:

 • SAP (konto użytkownika – SU01)
 • Active Directory
 • LDAP
 • Azure (AD w chmurze)
 • System pracowniczej poczty elektronicznej
 • System studenckiej poczty elektronicznej

Ze względu na to, że część systemów, z których korzystają użytkownicy zlokalizowana jest w chmurze publicznej, również i tam przechowywana jest ich tożsamość.

W przypadku tożsamości posługujących się identyfikatorami/adresami mailowymi z domen @uj.edu.pl oraz @doctoral.uj.edu.pl, ustanowiona jest tzw. federacja między Active Directory UJ a usługą chmurową Azure. Oznacza to, że weryfikacja tych użytkowników (zatem i haseł) w pełni odbywa się po stronie systemów on-premise Uniwersytetu czyli w Active Directory UJ.

System zarządzania tożsamością UJ zapewnia spójność między tożsamością lokalną w UJ a tożsamością w chmurze (przy czym spójność nie oznacza w tym przypadku identyczności, co zostanie wyjaśnione w dalszej części).

System zarządzania tożsamością dba o to, aby jedna osoba miała jedną tożsamość, z którą mogą być skojarzone konta w różnych systemach.

 

Modyfikacja tożsamości

W większości przypadków modyfikacja danych składających się na tożsamość dokonywana jest w sposób zautomatyzowany jako następstwo modyfikacji danych w systemach źródłowych takich, jak SAP i USOS. Za automatyzację tego procesu odpowiedzialny jest system zarządzania tożsamością.

Logiczną konsekwencją tego jest niemożność dokonania przez administratora zmian np. takich atrybutów jak nazwisko, tytuł, status użytkownika z pominięciem systemów źródłowych. Zmiana wartości takich atrybutów musi nastąpić w systemie źródłowym (np. dla pracowników jest to system SAP HR).

Istotne jest, iż w ściśle określonych wypadkach następuje zmiana identyfikatora sieciowego – głównego elementu tożsamości, którym posługuje się użytkownik.

Zmiana taka ma miejsce w przypadku, gdy status osoby ulega zmianie. Takie sytuacje to np.:

 • zakończenie (obroną) studiów. Student powinien zmienić adres z @student.uj.edu.pl na domenę @alumni.uj.edu.pl.
 • przyjęcie alumna na kolejne studia. Osoba może wówczas zmienić adres z @alumni.uj.edu.pl na @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.

Zmiana identyfikatorów realizowana jest tak, aby użytkownik nie utracił możliwości odbioru poczty elektronicznej kierowanej na wcześniej użytkowane adresy w innych domenach adresowych (dotyczy to studentów, doktorantów i alumnów).

 

Zamykanie tożsamości

W ściśle określonych sytuacjach tożsamość osoby jest zamykana tzn. dostęp do określonych usług IT przestaje być możliwy przy użyciu identyfikatora związanego z tożsamością.

Przykładem takich sytuacji są:

 • zakończenie pracy przez pracownika etatowego,
 • wygaśnięcie umowy cywilno-prawnej,
 • skreślenie z listy studentów,
 • zakończenie studiów i nie zgłoszenie chęci utrzymania konta alumna.
   

Usuwanie tożsamości

Generalnie obowiązuje zasada, iż tożsamość nie podlega usuwaniu, nawet jeśli osoba przestała być w jakiejkolwiek relacji z UJ. Wynika to z chęci zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności systemów informatycznych UJ.

Niekiedy może zdarzyć się, iż zostanie utworzona błędnie druga tożsamość dla danej osoby. Wówczas w procesie scalania jedna z nich ulega usunięciu.

Osobisty Profil tożsamości (OPT) jest aplikacją umożliwiającą użytkownikowi systemów informatycznych UJ dostęp do swojego profilu użytkownika w systemie zarządzania tożsamością Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Widok panelu po zalogowaniu do Osobistego Profilu Tożsamości


Z OPT mogą korzystać osoby, które dokonały migracji na nową pocztę.

Wykorzystując funkcjonalności OPT użytkownik może:

 • wyświetlić swoje dane składające się na profil tożsamości (zakładka Podstawowe). Dane te pochodzą z systemów SAP i USOS. Jeśli są błędne należy skontaktować się z Działem Kadr (w przypadku systemu SAP) lub dziekanatem (w przypadku systemu USOS).
 • wyświetlić informację o tym, do jakich usług IT ma dostęp i kiedy wygasa ważność tego dostępu (zakładka Usługi). Zakres dostępu do usługi i okres ważności związane są z okresem zatrudnienia/studiowania w UJ.
 • wyświetlić informację o przypisanych do Jego konta adresach pocztowych i aliasach pocztowych (zakładka Adresy). Tam też możliwe jest odczytanie limitu wielkości ustalonego dla skrzynki pocztowej (tzw. quoty).
 • zmienić hasło do poczty elektronicznej i innych usług, do których logowanie odbywa się w oparciu o adres e-mail (przycisk Zmiana/uzgodnienie hasła). W przypadku rozsynchronizowania hasła między systemami lokalnymi a systemami w chmurze Office 365 można wykorzystać tę funkcjonalność do ponownego zsynchronizowania poprzez ponowne ustawienie wcześniej używanego hasła.
 • zdefiniować numer telefonu komórkowego, który wykorzystywany będzie do przesyłania kodu umożliwiającego zdefiniowanie nowego hasła w przypadku jego zapomnienia (przycisk Edytuj nr tel. dla SMS). Podany numer nie będzie uwidaczniany dla innych użytkowników, chyba że wcześniej został on wprowadzony przez użytkownika w portalu PI jako telefon kontaktowy.
 • zmienić adres pocztowy w domenach @student.uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl, @alumni.uj.edu.pl, jeśli użytkownikowi przysługuje do tego prawo z racji zmiany statusu studiów (przycisk Zmiana adresu).

 

Aplikacja Osobisty Profil Tożsamości dostępna jest pod adresem https://opt.uj.edu.pl/.

Aplikacja dostosowana jest do urządzeń mobilnych.

Rodzaje identyfikatorów

Każda osoba pracująca z systemami UJ posiada jedną tożsamość, która jest trwała tj. nie jest usuwana nawet po ustaniu relacji z UJ i nie może być przypisana innej osobie. Z tożsamością związane są odpowiednie identyfikatory.

Identyfikatorem logowania do systemów informatycznych UJ (poza systemem SAP) jest adres e-mail użytkownika w systemie poczty pracowniczej lub studenckiej UJ.

 

Przeznaczenie Opis

Identyfikator  UID

Wewnętrzna identyfikacja tożsamości

Każda tożsamość wewnętrznie identyfikowana jest przez unikany identyfikator numeryczny UID. Użytkownik nie musi znać tego identyfikatora.

 

Identyfikator sieciowy

(tożsamy z pracowniczym albo studenckim

 adresem e-mail)

 

poczta elektroniczna,

systemy autoryzowa-ne przez Pojedynczy Punkt Logowania (SSO), domena Windows, Extranet, Wi-Fi

Każdy użytkownik systemów informatycznych UJ musi posiadać identyfikator sieciowy, który w większości przypadków jest identyczny z adresem poczty elektronicznej.

Ma on ma postać:

Nazwa użytkownika ma z reguły postać imię.nazwisko

Dopuszcza się zmianę identyfikatora sieciowego np. ze względu na zmianę nazwiska  lub też zmianę kategorii użytkownika (student staje się alumnem)

Identyfikator SAP

 

Autentykacja w systemie SAP ERP i  Portalu pracowniczym PI

System SAP posługuje się identyfikatorami alfanumerycznymi o długości max. 11 znaków. Z tego powodu identyfikator sieciowy nie może być równocześnie identyfikatorem SAP.

Identyfikatory SAP przydzielane są tylko osobom zarejestrowanym w systemie SAP HR. Z tego powodu nie mogą być identyfikatorami sieciowymi.

Należy zaznaczyć, że osoba może mieć w systemie SAP kilka identyfikatorów. Dzieje się tak, gdy ta sama osoba jest pracownikiem jednej jednostki i np. kierownikiem innej jednostki. System SAP nie potrafi „zsumować" takich dwóch różnych kontekstów i ich rozróżnienie możliwe jest tylko przez zastosowanie odmiennego identyfikatora SAP na etapie logowania.

 

Autentykacja w systemach informatycznych UJ

Ogólnie obowiązują następujące zasady operowania identyfikatorami:

 1. Jeśli osoba posiada identyfikator sieciowy jako pracownik i jako student/doktorant, to dla systemów lokalnych UJ używa identyfikatora pracownika. Dla systemów w chmurze powinna używać identyfikatora studenta/doktoranta.
 2. Jeśli student jest równocześnie doktorantem, jego obowiązującym identyfikatorem jest identyfikator przydzielony mu jako doktorantowi.
 3. Poniżej podano, jakimi identyfikatorami należy autentykować się w systemach UJ.
Klasa użytkowników Rodzaj identyfikatora Systemy autentykowane

pracownicy etat.,

pracownicy UCP,

emeryci,

goście

Identyfikator sieciowy

(adres e-mail)

Systemy on-premise z wyjątkiem SAP ERP i portalu PI

Identyfikator SAP

SAP ERP i portal PI

 

Studenci

Identyfikator sieciowy

(adres e-mail)

Systemy dostępne dla studentów, w tym poczta studencka w chmurze publicznej

Doktoranci

Identyfikator sieciowy

(adres e-mail)

Systemy dostępne dla doktorantów, w tym poczta doktorantów w chmurze publicznej

Osoby będące równocześnie pracownikami i studentami/doktorantami

Identyfikator sieciowy doktoranta (jeśli jest) lub studenta (adres e-mail poczty studenckiej/doktoranckiej

Poczta studencka/doktorancka w chmurze publicznej

Identyfikator sieciowy pracownika

(adres e-mail poczty pracowniczej)

Wszystkie systemy on-premise z wyjątkiem SAP ERP i portalu PI

 

Identyfikator SAP

SAP ERP i portal PI

 

Alumni (absolwenci)

Identyfikator sieciowy

(adres e-mail)

Systemy dostępne dla alumnów, w tym poczta alumnów w chmurze publicznej

 

Tożsamość lokalna a tożsamość w chmurze – przypadki szczególne

Ze względu na to, iż użytkownicy, poza systemami lokalnymi (on-premise) mogą korzystać z usług chmurowych, także w chmurze musi istnieć instancja ich tożsamości.

Uzyskiwane to jest poprzez synchronizację tożsamości w lokalnym (on-premise) AD z katalogiem użytkowników (Azure) w chmurze. Synchronizacja utrzymywana jest przez system zarządzania tożsamością.

System zarządzania tożsamością odpowiedzialny jest  także za synchronizację haseł między tymi instancjami tożsamości.