Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura IT

Instrukcja instalacji oprogramowania umożliwiającego dostęp do szyfrowanej sieci

Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej zawiera opis instalacji aplikacji Pulse Secure tylko w systemach rodziny MS Windows. Oprogramowanie instalacyjne dla systemów Linux i Mac dostępne są po zalogowaniu się na stronie: https://ujchmura.sharepoint.com/teams/DIS-Portal

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą pobrać program bezpośrednio z:

 • Android – Sklep Play
 • iOS – App Store

W przypadku problemów z logowaniem do Extranetu:

 1. Upewnij się, że konto ma uprawnienia administratora (wymagane do instalacji oprogramowania i zmiany plików systemowych)

  (WinXP : Start -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Użytkownicy i grupy

  Win 7: Start —> Panel sterowania —> Pokaż wszystkie elementy —> Narzędzia administracyjne —>Zarządzanie komputerem —> Użytkownicy i grupy). Upewnij się również, że nazwa Twojego konta nie zawiera polskich znaków diakrytycznych (ąćęłńóśżź).
 2. Pobierz najnowszą wersję Javy (https://www.java.com/pl/download).
 3. Sprawdź, czy adres jest poprawny:
 4. Wypróbuj inny komputer.
 5. Wypróbuj inną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox) Odinstaluj oprogramowanie Pulse Secure i zainstaluj je ponownie ręcznie.

  Uruchom program znajdujący się w:

  Start –> Wszystkie programy —> Pulse Secure —> Pulse Secure 5.x.x

  Po uruchomieniu oprogramowania należy dodać profil połączenia. Aby to zrobić, kliknij ikonę „+” i wprowadź następujące informacje w polu adresu URL serwera:
 6. Sprawdź w usłudze Windows, czy klient DHCP jest uruchomiony. (WinXP: Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi Win7: Panel sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia administracyjne -> Usługi). Wyłącz zapory i oprogramowanie antywirusowe i spróbuj ponownie się połączyć.

Konto, na którego login i hasło mamy się logować do extranetu musi
spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być kontem pracownika etatowego UJ zatrudnionego na umowę o pracę (zewidencjonowanym przez SAP)
 • być kontem aktywnego studenta (czyli posiadać przypisany numer indeksu)
 • być kontem pracownika na umowę cywilno-prawną UJ (zewidencjonowanym przez SAP)

Są jeszcze inne, szczególne przypadki kiedy dane konto może posiadać uprawnienia do logowania się w Extranecie. Za każdym razem wiąże się to z nadaniem pewnych, wynikających z np. rodzaju pełnionej funkcji czy stanowiskiem, uprawnień. Jeśli potrzebują Państwo dostępu poprzez Extranet do konkretnych zasobów, a nie są Państwo członkami jednej z wyżej wymienionych grup, proszę  wysłać wiadomość na adres pomocit@uj.edu.pl z poniższmi danymi: Imię i Nazwisko, Jednostki UJ i adres mailowy w domenie @uj.edu.pl.

Brak weryfikacji danego użytkownika (konta e-mail) w danym profilu może oznaczać brak nadanych uprawnień, względnie problemy z uprawnieniami na samym koncie użytkownika. Aby skorygować ten problem, należy wysłać  maila na adres pomocit@uj.edu.pl zawierający:

 • Imię i Nazwisko
 • Login (adres mailowy)
 • Jednostkę

Usługa masowej wysyłki poczty elektronicznej (massmailing) dedykowana jest realizacji procesu rozsyłania informacji e-mail do szerokiego grona odbiorców.

Podstawą działania usługi są tzw. listy dystrybucyjne złożone z adresów mailowych odbiorców. Poczta wysłana na listę dystrybucyjną rozsyłana jest do wszystkich jej członków. W Uniwersytecie Jagiellońskim usługa świadczona jest w oparciu o system SYMPA.

W przeciwieństwie do wiadomości rozsyłanych z kont pracowniczych/funkcyjnych, wysyłka oparta o listy dystrybucyjne nie jest limitowana ilościowo.

System umożliwia tworzenie list o różnorodnych cechach.

W zależności od definicji listy mogą m.in.:

 • umożliwiać samodzielne zapisywanie się do nich (także użytkowników spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • umożliwiać samodzielne wypisywanie się z list
 • wymuszać członkostwo bez możliwości wypisania się
 • zezwalać lub nie na odpowiadanie na rozsyłane wiadomości

Dzięki integracji systemu masowej wysyłki z innymi systemami UJ, członkostwo bazujące na np. afiliacji do danej jednostki UJ jest automatycznie aktualizowane.

Spis aktualnie działających na UJ list dystrybucyjnych dostępny jest pod adresami:

Podstawowe typy list dystrybucyjnych

W systemie masowej wysyłki UJ wyróżnia się cztery podstawowe typy list:
 

KOMUNIKATY

Typ przewidziany do rozsyłania komunikatów i zarządzeń do pracowników/studentów. Subskrypcja takiej listy jest obligatoryjna dla wskazanej grupy użytkowników  tzn. użytkownik nie może się z niej wypisać. Subskrybentami nie mogą być osoby spoza Uniwersytetu.

Przy definiowaniu takiej listy należy podać regułę wyznaczania grupy subskrybentów np.

 • wszyscy aktualni pracownicy danego wydziału
 • wszyscy aktualni pracownicy etatowi uczelni

Aktualizacja członkostwa na takiej liście dokonywana jest automatycznie kilka razy dziennie.

 

OGŁOSZENIA

Typ listy podobny do typu Komunikaty, jednak - w odróżnieniu od poprzedniego - dający możliwość wypisania się lub ponownego zapisania. Subskrybentami nie mogą być osoby spoza Uniwersytetu.

Przy definiowaniu takiej listy należy podać regułę wyznaczania grupy subskrybentów

 

POWIADOMIENIA

Typ przewidziany do rozsyłania wiadomości do dowolnych odbiorców (także spoza UJ). Lista tego typu umożliwia samodzielne wypisanie się i zapisanie, jednak zapisanie wymaga akceptacji właściciela listy. Przykładowe wykorzystanie takiej listy to rozsyłanie informacji do zarejestrowanych uczestników konferencji.

 

BIULETYN INFORMACYJNY

Typ podobny do typu Powiadomienia, jednak -w odróżnieniu od niego - nie wymaga akceptacji właściciela listy przy zapisywaniu się. Dopuszcza dowolnych odbiorców, daje z możliwością samodzielnego wypisania i zapisania się.

 

Zasady korzystania z systemu masowej wysyłki

Ponieważ zakres dystrybucji informacji przy użyciu systemów list dystrybucyjnych może być bardzo szeroki, wykorzystanie tego systemu może wiązać się także z ryzykiem świadomego lub nieświadomego spamowania. Dlatego wykorzystanie systemu masowej wysyłki możliwe jest po uzyskanie akceptacji uprawnionych osób.

Generalną zasadą jest, że tworzenie list, które swym zakresem wykraczają poza pracowników lub studentów danego Wydziału/Pionu, wymagają akceptacji Prorektora ds. dydaktyki (lub wskazanej przez niego osoby). W pozostałych wypadkach zgoda na tworzenie listy udzielana jest przez Dziekana/kierownika Pionu.

Użycie list nie może naruszać ogólnie przyjętych w UJ zasad komunikacji i regulaminów UJ. Za treść wiadomości rozsyłanych za pomocą danej listy odpowiadają moderatorzy danej listy.

 

Jak założyć listę dystrybucyjną

Proces wnioskowania o założenie listy dystrybucyjnej w systemie SYMPA jest w całości realizowany elektronicznie. Nie są akceptowane wnioski w formie papierowej.

 

Wniosek elektroniczny

Wniosek elektroniczny dostępny jest tutaj. Jest to formularz elektroniczny w usłudze Microsoft Office 365 udostępnionej każdemu pracownikowi UJ (adres rozpoczyna się od forms.office.com). Wypełnienie formularza wymaga zalogowania się swoim identyfikatorem.

Procedura wnioskowania

 1. Wnioskujący wypełnia formularz wniosku
 2. Po przesłaniu, podlega on weryfikacji przez pracowników Działu Infrastruktury Systemów Informatycznych. Pracownik DISI może kontaktować się z Wnioskującym w celu doprecyzowania danych wniosku
 3. Po zweryfikowaniu wniosek przesyłany jest do elektronicznej akceptacji do uprawnionej osoby.
 4. Wnioskujący dostaje powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.
 5. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany Działu Infrastruktury Systemów Informatycznych przystępuje do konfiguracji listy w systemie SYMPA.
 6. Wnioskujący powiadamiany jest emailem o założeniu listy.

Wnioskujący ma obowiązek zgłosić się na krótkie szkolenie z użytkowania systemu SYMPA lub też zapoznać się z dostępnymi przewodnikami.

 

Kontakt w sprawie systemu masowej wysyłki SYMPA.

e-mail: dis-listyDystrybucyjne@uj.edu.pl

Osoby odpowiedzialne:

Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aby przyłączyć komputer do sieci akademickiej UJ, należy otrzymać adres IP oraz poprawnie skonfigurować parametry sieciowe komputera. Każdy komputer dołączany do sieci UJ musi być wyposażony w legalne oprogramowanie.

 

Adres IP

Adres IP musi być unikatowym adresem należącym do podsieci wydzielonej dla danej jednostki Uniwersytetu. Adres przydziela lokalny administrator odpowiedzialny za działanie sieci w danej jednostce UJ. Konfiguracja adresu IP danego komputera zawiera ustawienia adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy oraz adresów serwerów nazw (DNS). 

Adres IP może być przydzielony użytkownikowi automatycznie, bądź przydzielony przez lokalnego administratora.

Wydzielanie przestrzeni adresowej dla poszczególnych jednostek w ramach Uniwersyteu należy do Działu Infrastruktury Sieciowej.

 

Serwery DNS

 • Podstawowym serwerem DNS obsługującym domenę .uj.edu.pl jest komputer o adresie 149.156.89.2  
 • Jako alternatywny serwer DNS można skonfigurować serwer o adresie 149.156.89.30

Wszelkie problemy z dostępem do sieci Internet prosimy zgłaszać do DISI.

Uniwersytet Jagielloński, chcąc utrzymać, jednolitość wizualną oraz spójność serwisów webowych jednostek UJ zaleca korzystanie z portalu uniwersyteckiego opartego o platformę Liferay jako środowiska budowy tychże serwisów. Portalem uniwersyteckim zarządza Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego i do niej należy kierować wnioski o serwisy w ramach portalu uniwersyteckiego.

W przypadkach serwisów WWW wymagających innej platformy, jednostki UJ mogą skorzystać z dodatkowych możliwości oferowanych przez Działu Infrastruktury Systemów Informatycznych (DISI), co powinno zostać uzasadnione we wniosku.

Jednostki mogą skorzystać z hostingu PHP wraz z bazą danych Maria DB.

 

Zasady korzystania z hostingów webowych DISI

 1. Jednostki wnioskujące o udostępnienie hostingów webowych w ramach infrastruktury administrowanej przez DISI muszą zapewnić we własnym zakresie kompetentną kadrę do tworzenia i utrzymania serwisów. Serwisy tworzone na wspomnianej wyżej infrastrukturze są całkowicie budowane i utrzymywane przez jednostki.
 2. Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych dostarcza jedynie technicznych możliwości. Nie realizuje przygotowania, publikowania i bieżącego utrzymania serwisów. Nie dostarcza także wsparcia merytorycznego w użytkowaniu ww. platform.
 3. DISI nie zezwala na instalację na hostingu własnych instalacji platform CMS bez uprzedniego uzyskania zgody DISI. W takich przypadkach jednostka wnioskująca jest w pełni odpowiedzialna za utrzymanie instalacji CMS w tym w szczególności za zabezpieczenie i bieżącą aktualizację systemu.
 4. DISI zastrzega sobie prawo zablokowania hostingu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy hosting:
  1. stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stabilności działania infrastruktury,
  2. w sposób oczywisty narusza zasady publikowania treści.
 5. Administratorzy wyznaczeni przez jednostki do prowadzenia swoich serwisów są odpowiedzialni za bieżące uaktualnianie oprogramowania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działania.
 6. DISI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania hostingu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ciągłości jego działania.
 7. DISI zastrzega sobie prawo czasowego wyłączania hostingu bez uprzedniego powiadomienia, o ile ma to miejsce w ramach zaplanowanych okien serwisowych.
   

Zasady publikowania treści w hostingu

 1. Jednostka/osoba wnioskująca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w ramach hostingu.
 2. Za niedozwolone działanie uznaje się:
  1. publikowanie treści skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób;
  2. publikowanie treści naruszających prawa własności intelektualnych;
  3. publikację treści zakazanych prawem polskim i dobrymi obyczajami;
  4. wykorzystanie hostingu w celach prowadzenia działań politycznych;
  5. wykorzystanie hostingu do przetwarzania danych osobowych;
    

Wnioskowanie o utworzenie hostingu

Wniosek o przygotowanie hostingu na potrzeby serwisu webowego składany jest drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku, który dostępny jest w zakładce formularze.

Wniosek może wypełnić pracownik UJ po uprzednim zalogowaniu się identyfikatorem pracowniczym (adresem e-mail).

Wystąpienie o hosting Wnioskujący powinien uzgodnić z przełożonym na poziomie dziekana lub dyrektora instytutu lub katedry. Osoba ta musi być wskazana następnie we wniosku. System informatyczny automatycznie prześle do przełożonego informację o złożeniu wniosku przez wnioskującego.

We wniosku, wnioskujący zobowiązany jest określić m.in. rodzaj hostingu, zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, przewidywany okres funkcjonowania serwisu, a przede wszystkim dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych merytorycznie i administratorów serwisu.

Przestrzeń dyskowa przypisana do hostingu nie może być większa niż 500 MB. Większa przestrzeń może być wnioskowana jedynie za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Informatycznych.

Biblioteka Jagiellońska udostępnia Państwu nowe narzędzie HAN – Hidden Automatic Navigator, umożliwiające zdalny dostęp spoza sieci komputerowej UJ do zasobów cyfrowych udostępnianych przez stronę Biblioteki Jagiellońskiej, które zastępuje dotychczas wykorzystywany w tym celu Extranet UJ. Aby uzyskać zdalny dostęp do baz danych oraz pozostałych oferowanych przez BJ zasobów cyfrowych, należy najpierw wybrać odpowiednią bazę danych/zasób cyfrowy poprzez właściwy link dostępny na stronie Biblioteki Jagiellońskiej po rozwinięciu menu działu "ZASOBY CYFROWE". Następnie w otwartym oknie należy zalogować się podając adres i hasło do poczty uniwersyteckiej.

Po udanym zalogowaniu, do momentu zamknięcia przeglądarki lub zakończenia sesji, nie ma potrzeby ponownego logowania w przypadku korzystania z innej bazy danych/innego zasobu cyfrowego.
Zdalny dostęp via HAN nie wymaga wcześniejszego logowania do extranetu UJ.

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów ze zdalnym dostępem do baz danych prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl lub telefonicznie 12 663 35 03 - p. Marek Krośniak.