Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi pocztowe dla studentów i doktorantów.

Regulamin studenckiego konta pocztowego wraz z towarzyszącymi usługami Office 365

Procedurę aktywacji Twojego konta do poczty elektronicznej UJ oraz innych systemów informatycznych Uczelni należy zainicjować na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

https://activation.uj.edu.pl

 

WAŻNE: Proces aktywacji konta pocztowego trwa około 24 godzin.

Po pełnej aktywacji konta pocztowego będzie można:

Logowanie do dodatkowych usług Office Online będzie możliwe przez portal https://portal.microsoftonline.com. Podane adresy przekierowują do punktu logowania Microsoft - należy logować się poprzez swój oficjalny uniwersytecki login: zwykle jest to imię.nazwisko@student.uj.edu.pl.

Wraz z dostępem do poczty uniwersyteckiej, otrzymują Państwo możliwość korzystania z pakietu Office365 w wersji online, który jest dostępny po zalogowaniu do poczty.

ekran logowania Ms office o36

 

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany (tzw. promocji) swojego adresu pocztowego z domeny:

 • @student.uj.edu.pl na @doctoral.uj.edu.pl,
 • @student.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów,
 • @doctoral.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów,

wykonując następujące czynności:

 1. należy zalogować się na stronę https://opt.uj.edu.pl/ przy pomocy dotychczasowego adresu (w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl) oraz bieżącego hasła,
 2. uruchomić procedurę "zmiana adresu", która będzie widoczna po wybraniu z menu po lewej stronie linku poczta elektroniczna,
 3. Dalej należy postępować wg instrukcji.

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego do nowej usługi pocztowej w domenie o365 logują się poprzez stronę https://outlook.com/student.uj.edu.pl lub http://login.microsoftonline.com oraz przez portal USOSweb.

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane podstawowe,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego,

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://opt.uj.edu.pl/

Aby zmienić adres e-mail wyświetlany w WIZYTÓWCE USOS należy:

 1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
 2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
 3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
 4. Po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane".

 • W celu zmiany adresu e-mail w przypadku zmiany nazwiska, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją z zachowaniem kolejności:
 1. Dotyczy tylko studentów/doktorantów będących pracownikami lub byłych pracowników UJ. W przypadku zmiany nazwiska, należy zgłosić się do Centrum Spraw Osobowych (ul. Straszewskiego 27, p. I) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość.
 2. Wszyscy studenci/doktoranci muszą zgłosić zmianę nazwiska w sekretariacie dydaktycznym właściwej sobie jednostki UJ (Dziekanat).
 3. Przesłać na adres pomocit@uj.edu.pl informację o zmianie nazwiska i prośbę o stosowną zmianę w adresie e-mail.
 4. Po sprawdzeniu danych i modyfikacji konta użytkownik otrzyma list z dalszymi informacjami. 

Stary adres mailowy pozostaje automatycznie przypisany jako alias do nowego.

WAŻNE:

Z uwagi na pewne różnice pomiędzy serwerami poczty Pracowniczej oraz Studenckiej (w tym także doktoranckiej)  po zmianie adresu na koncie studenckim następuje chwilowa niedostępność zawartości skrzynki.

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://passwordreset.uj.edu.pl.

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Krok 1

 W kroku I użytkownik musi podać:

 • adres email swojego konta. Osoba posiadająca zarówno kont pracownicze jak i studenckie może podać dowolne z nich. Zmiana hasła odbędzie się na obu kontach,
 • trzy ostatnie cyfry zdefiniowanego w systemie numeru telefonu, na który zostanie przesłany kod,
 • wynik wyświetlanego, prostego, działania matematycznego. Jest to zabezpieczenie przed atakami brute force, gdzie automaty generują kolejne wartości w celu wykrycia tej prawidłowej,


Poprawne wprowadzenie ww wartości spowoduje wysłanie na zdefiniowany w systemie numer telefonu wiadomości SMS z 6-cyfrowym kodem, wymaganym do wprowadzenia w kroku II.

Wiadomość SMS dociera do użytkownika z reguły w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.

 

Krok 2

W tym kroku użytkownik wprowadza przesłany SMS'em kod uprawniający do zmiany hasła.

Wprowadzenie poprawnej wartości kodu umożliwia przejście do kroku III.

 

Krok 3

W kroku tym użytkownik definiuje nowe hasło.

Nowo definiowane hasła musi spełniać wymogi odpowiedniej złożoności, stąd musi być złożone z co najmniej:

 • jednej dużej litery,
 • jednej małej litery,
 • jednej cyfry,
 • jednego ze znaków specjalnych @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ " ( )

O ile zmiana hasła natychmiast zaczyna obowiązywać w systemach lokalnych UJ o tyle jego propagacja do konta w usłudze Office 365 może zająć kilka minut.

Aby odzyskać hasło do konta pocztowego student/doktorant musi zwrócić się do sekretariatu dydaktycznego właściwej sobie jednostki UJ gdzie po okazaniu aktualnej legitymacji otrzyma hasło tymczasowe. W razie problemów można zwrócić się o pomoc pisząc na adres pomocit@uj.edu.pl.

Nie można dokonać zmiany hasła bezpośrednio w chmurze Office 365.

Procedura zmiany hasła została opisana w artykule poniżej.

Aby zmienić hasło, należy wywołać Punkt Logowania UJ (https://opt.uj.edu.pl/), zalogować się,  a następnie w zakładce "ZMIANA HASŁA", która jest widoczna dopiero po zalogowaniu,  postępować zgodnie z poleceniami. 

WAŻNE:

Nowo definiowane hasła musi spełniać wymogi odpowiedniej złożoności, stąd musi być złożone z co najmniej:

 • jednej dużej litery,
 • jednej małej litery,
 • jednej cyfry,
 • jednego ze znaków specjalnych @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ " ( )

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system automatycznego przesyłania komunikatów do predefiniowanych grup użytkowników. Nowi studenci, doktoranci i pracownicy są automatycznie przydzielani do właściwej grupy. Obecnie dostępne są następujące grupy:

Ze względów organizacyjnych obejmujących działania administracyjne na uczelni, nie ma możliwości wypisania się z grup studenci i pracownicy. Odbieranie korespondencji wysyłanej do wybranej grupy jest obowiązkowe w poczcie uniwersyteckiej.